SM – Raag Bhimplasi Ga Ga Re Sa Saragam in Tritaal

            Raag Bhimplasi – Tritaal – Saragam in English (Swarmaalikaa)  Ga Ga Re Sa 

           Sthaayi

          Ga  Ga  Re  Sa  |  Ni.  Sa  Ga   Ma  |   Pa    –     –    Ma   |   Pa   Ni  Dha   Pa  |

           Pa   Ni  Sa`   –  | Ni   Dha   Ma   Pa   | (MaPa)  (Sa1Ni)  Dha  Pa  |   Ga   Ga    Re   Sa  |

        Aantaraa

                  Pa    Ni    Pa   Ni    |   Sa`  Sa`   Sa`   –  |     Pa     Ni     Sa`   Ga`    |  Re`    –    Sa`   –   |

                 Sa`   Re`   Ni    Sa`  |   Ni    Dha   Pa   – |   (MaPa)   (Sa`Ni)  Dha  Pa  |  Ga    Ga   Re Sa   |

 

                  Sthaayi

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
0       3       X       2      
Ga Ga Re Sa Ni. Sa Ga Ma Pa Ma Pa Ni Dha Pa
0       3       X       2      
Pa Ni Sa` Ni Dha Ma Pa MaPa Sa`Ni Dha Pa Ga Ga Re Sa
0       3       X       2      

                 Aantaraa

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
Dha Tin Tin Taa Taa Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
0       3       X       2      
Pa Ni Pa Ni Sa` Sa` Sa` Pa Ni Sa` Ga` Re` Re` Sa` Sa`
0       3       X       2      
Sa` Re` Ni Sa` Ni Dha Pa MaPa Sa`Ni Dha Pa Ga Ga Re Sa
0       3       X       2      

 

             स्वरमालिका – सरगम अनुक्रमणिकेकडे – Back to SwarMaalikaa Saragam 

 

-x-

 

Advertisements